violettes Wolframoxid-Vokabular

Violettes Wolframoxid-Vokabular umfasst den meisten VTO-Wortschatz (W18O49 or WO2.72).

 violette Wolframoxid-Vokabeltabelle